Until Then – Tilly Birds Lyrics, Complete with Indonesian Translation

[ad_1]

Thailand – The song Until Then is one of the most popular songs by the band from Thailand, Tilly Birds. Among their songs, this 2021 release has been streamed by over 27 million listeners on Spotify.

So, what are the lyrics of Until Then and their translations like? Come on, take a peek in full below!

Until Then – Tilly Birds lyrics

Kít yòo túk wan · kít yòo túk keun
Kít wâa sàk wan · dtuua chăn kong tòok leum
No long túk wan tee rao kui, bro
Prór wâa à-rai · ter tĕung dâai bplìian pie

Kít (dtàe mâi) tĕung
Kít kít (dtàe mâi) tĕung ter
Kít (dtàe mâi) tĕung
Kít kít (dtàe mâi) tĕung ter
Ter róo bâang măi · wâa mee krai ton túk tor-rá-maan
Yaak róo piiang

Wâa kwaam kít tĕung kŏng ter gap chan
Man tâo gan rĕu bplào
Tăam jing jing wâa jai ter bplìian bpai rĕu bplào
Chăn mâi kít bpai eng châi măi
Kwaam kít tĕung têe chăn dâai koiie sòng bpai
The song bpai mâi koiie tĕung ter loiie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *